Privacy/Disclaimer

Privacy & Cookie statement

AMZ Borssele gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Via deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, verzamelen en bewaren.

Contactgegevens
Website: www.amz.nl
Adres: Quistenburg 8, 4454 PZ Borssele Nederland
Telefoon: 0113-351551
E-mail: info@amz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AMZ Borssele verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AMZ Borssele verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AMZ Borssele verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

AMZ Borssele neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AMZ Borssele) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AMZ Borssele bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen volgens de wettelijke eisen en tot uitschrijving van de reis.

Delen van persoonsgegevens met derden

AMZ Borssele verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). AMZ Borssele verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van AMZ Borssele.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AMZ Borssele gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AMZ Borssele en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AMZ Borssele wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AMZ Borssele neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@amz.nl.

Disclaimer website AMZ Borssele

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.amz.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door AMZ Borssele. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet zonder schriftelijke toestemming verveelvoudigd of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AMZ Borssele is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AMZ Borssele.

Geen garantie op juistheid

AMZ Borssele zet zich in voor een zo actueel mogelijke website, maar geeft geen garanties voor juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. De informatie en producten op deze website worden verstrekt zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen.

Voor prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo accuraat mogelijke weergave van de realiteit en bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met AMZ Borssele te mogen claimen of te veronderstellen.

Links naar sites

AMZ Borssele bevat links naar andere websites (o.a. referenties, relaties, keurmerken en tourorganisaties). AMZ Borssele is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites of de privacybescherming die zij hanteren.

Wijzigingen

AMZ Borssele behoudt zich het recht om de privacyverklaring op elke gewenst moment en met directe ingang aan te passen zonder enige kennisgeving vooraf.

Informatie

Bezoekadres
Quistenburg 8
4454 PZ Borssele

Contact informatie
Telefoon: 0113-351551
Fax: 0113-352404
24u Servicenummer: 06-16161551